This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
 • Политика за поверителност

Политика за поверителност

БДО България

Уведомление: БДО България е оператор на лични данни, регистриран от Комисията за защита на личните данни на Република България, записан с номер 232.

В кои случаи събираме Вашата лична информация?

Когато ни изпратите заявка на имейл или запитване чрез секцията "Контакти" на този сайт, ние получаваме вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща и друга информация, свързана с вашето запитване / заявка. Ние също така получаваме лична информация като част от процесите за наемане и при подаване на онлайн формуляр за кандидатстване за работа, като създадете "Онлайн Профил" на себе си и ни предоставите лична информация, която включва вашето име, пощенски адрес, телефонен номер, електронен емайл адрес и друга информация, свързани със заетостта. Тези лични данни се съхраняват само за срока, необходим за изпълнението на заявката или за обработването на Вашата молба за работа. Ние също така може да събираме допълнителна лична информация от вас от време на време чрез други форми на този Сайт, чрез електронна поща за кореспонденция, както и чрез други онлайн средства. Необходимата информация ще бъде минимална, за да се даде възможност на БДО България да се справи с вашето искане. Когато се иска допълнителна информация, това ще бъде отбелязано и предоставянето й е доброволно. Допълнителна информация се иска само, за да ни даде възможност да осигурим най-подходящият отговор на вашата заявка.
Чувствителна информация не се изисква чрез този сайт, освен когато се изисква от закона, като част от процеса на набиране на персонал. Чувствителна информация включва данни, свързани с: раса или етнически произход; политически възгледи; религиозни или други подобни вярвания; физическо или психическо здраве; сексуална ориентация или криминално досие. Когато предоставяте поверителна информация, това ще се приеме като изрично съгласие за използване на тази информация във връзка с целите, за които е била предоставена.

Техническа информация

Когато посетите този сайт, може да събираме техническа информация, която само по себе си не Ви идентифицира по име. Тази информация може да включва, например,  IP (Internet Protocol) адрес, кои са посещаваните от вас страници в този сайт, други страници, които посещавате в интернет, и от това кой браузър се използва, за да видите този сайт. Тези технически данни се използват за измерване и подобряване на ефективността на този сайт, за да диагностицираме проблеми с нашия сървър, за администриране на този сайт, за да видим от къде идва трафик към сайта и за идентифициране на потребителите ни. Може също така да събираме друга информация, която не разкрива самоличността , като дейност и предпочитанията на ползващите сайта, известна също като демографска или профилни  данни. Ние към момента не правим това, но си запазваме правото да  комбинираме данните, описани в този параграф с вашата лична информация.
  

Използване на лична информация

Ние използваме Събраната лична информация от и чрез този сайт за различни цели в рамките на неговата дейност и така както друго е посочено чрез настоящото. Личната информация, предоставена се използва само за конкретната цел, за която е предоставена, освен ако изрично не изберете да получите друга информация от БДО България. При искане на материал иили искане някой да се свърже с вас ще има възможност да получите допълнителна информация, която може да представлява интерес. Например:

 • За да отговорим на Вашите заявки изпратени посредством имейл или "Форма за контакт";
 • За да обработим Вашите запитвания и да предадем заявените от Вас материали;
 • За да се свържем с вас, когато се изисква допълнителна информация;
 • За да Ви изпратим имейл и съобщения по електронната поща, популяризиращи продуктите и услугите си. (Може да се откажете от получаване на определени съобщения с промоционален имейл от нас, както е описано в раздела "Отказване от" по-долу.

Сигурност

Общоприетите стандарти за технология и оперативна сигурност са въведени, за да се защити личната информация от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване. Всички партньори, служители и директори са задължени да водят личната информация като поверителна и само упълномощени лица да имат достъп до тази информация.

Моля, бъдете внимателни, когато изпращате  лична информация до нас чрез електронна поща. Е-мейлът често не е сигурен начин за споделяне на информация.
Поради отворения характер на интернет, не можем да гарантираме, че всяка информация, съхранявана на сървърите ни, прехвърляни към или от вас, ще бъдат свободни от неоторизиран достъп. Чрез използването на този Сайт, вие потвърждавате, че разбирате и се съгласявате да поемете тези рискове.


В малко вероятния случай, че ние смятаме, че сигурността на вашата лична информация, която притежаваме или контролираме може да е била компрометирана, може да направим опит да Ви уведомим за това. Ако нотификацията е необходима, ние ще се стремим да го направим възможно най-бързо при тези обстоятелства, както и, доколкото имаме Ваш имейл адрес, може да ви уведомим по електронната поща.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 831255576, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, бул. „България“ № 51Б, ет. 4. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: гр. София 1404, бул. „България“ № 51Б, ет. 4;
 • лице за контакт: Марина Апостолова
 • телефон: + 359 2 421 06 57, + 359 2 421 06 58,+ 359 2 421 06 59
 • e-mail: [email protected]

При осъществяване на дейността си „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Служители (настоящи и бивши);
 2. Кандидати за работа;
 3. Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;
 4. Посетители/ Субекти на видеонаблюдение;
 5. Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД (непопадащи в никоя от горните категории субекти) - https://www.bdo.bg

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

II. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на една или повече от долу изброените цели:

1.         За да изпълни или спази законовите си задължения и правомощия;

2.         За целите на легитимните интереси на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД или на трета страна;

3.         За сключване и/или за изпълнение на сключен договор;

4.         За провеждане на процедурата по подбор на кандидати за работа;

5.         За да обработи запитване/ съобщение или друго изявление, отправено чрез контактната форма, достъпна на уебсайта www.bdo.bg, както и да отговори на същото;

6.         Когато субектът на данните е предоставил изричното си съгласие за това;

7.         За целите на осъществяване на контрол на достъпа до територията на обекти на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

III. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ. НАЧИНИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: [email protected] или в писмена форма на адрес: гр. София 1404, бул. „България“ № 51Б, ет. 4.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: [email protected] или в писмена форма на адрес: гр. София 1404, бул. „България“ № 51Б, ет. 4. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

IV. КАТЕГОРИИ СУБЕКТИ

Повече информация за обработването на лични данни на всяка от посочените по-горе категории субекти от страна на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД може да откриете по-долу, както следва:

 1. Правила за поверителност относно Служителите

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане/ друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни, месторождение (при необходимост), пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, данни за имотно състояние (при необходимост), за финансово състояние (при необходимост), данни относно участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества (при необходимост), образование, трудова дейност, професионални и други квалификации, семейно положение и родствени връзки, националност, данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка, снимки, възможност за пътуване в страната и чужбина (при необходимост).

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на офиса на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, находящ се гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на служителите относно тяхната социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обекта камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обекта, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните Ви данни за изпълнение на една или повече от посочените в раздел II. по-горе цели, единствено при наличие на законовите предпоставки за това.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на служба по трудова медицина, дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение, доставчици на юридически, IT, банкови, застрахователни, осигурителни, социални, медицински и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

 1. Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са три имена, дата на раждане, адрес, данни за икономическа идентичност (при необходимост), образование, трудова дейност, професионални и други квалификации и умения, семейно положение (при необходимост), родствени връзки (при необходимост), данни за контакт (телефон и и-мейл адрес), снимка, възможност за пътуване в страната и чужбина (при необходимост) и др. данни, посочени от кандидата.

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на офиса на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, находящ се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на кандидатите за работа относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обекта камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до територията на обектите на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

В качеството Ви на кандидат за работа „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните Ви данни с цел провеждане на процедурата по подбор на кадри или за изпълнение на една или повече от посочените в раздел II. по-горе цели, единствено при наличие на законовите предпоставки за това.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 месеца от момента на получаване на данните.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение, дружества, предоставящи услуги по подбор на персонал, доставчици на IT и други услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

 1. Правила за поверителност относно Клиенти, контрагенти и доставчици

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва лични данни на клиенти, контрагенти и доставчици при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Клиенти, контрагенти и доставчици – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: три имена, ЕГН/ дата на раждане или друг идентификационен номер, адрес, паспортни данни, трудова дейност, образование, професионални и други квалификации, националност (при необходимост), данни за контакт (телефон, имейл адрес), банкова сметка.

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на офиса на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, находящ се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на Клиенти, контрагенти и доставчици - физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обекта камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

В качеството Ви на клиент, контрагент или доставчик „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните Ви данни за изпълнение на една или повече от посочените в раздел II. по-горе цели, единствено при наличие на законовите предпоставки за това.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение, доставчици на IT, юридически, банкови, куриерски и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

 1. Правила за поверителност относно Посетители

В рамките на процеса по извършване на видеонаблюдение на територията на офиса на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, находящ се в гр. София, е възможно да бъдат обработвани и данни на посетители - физически лица и/ или физически лица - служители и представители на юридически лица, относно техния пол, социална и културна идентичност, както и такива, разкриващи расов и етнически произход. Посочените категории данни не се събират целенасочено от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, а единствено в случай че субектите попаднат в обхвата на използваните на територията на обекта камери, чиято цел е осъществяване на контрол на достъпа до обектите, както и за осигуряване на сигурност, охрана и защита на имуществото на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо при посещението на обектa на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД няма да има възможност да Ви предостави достъп до посочените обекти.

В качеството Ви на посетител „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните Ви данни за изпълнение на една или повече от посочените в раздел II. по-горе цели, единствено при наличие на законовите предпоставки за това.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките на която данните са събрани. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, осигуряващи системи за видеонаблюдение и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

 1. Правила за поверителност относно Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва лични данни на лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД (www.bdo.bg), при получаване на запитване, съобщение или друго изявление, подадено чрез контактната форма, при спазване на законовите си задължения и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на Лица, използвали контактната форма, достъпна в уебсайта на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, които обработваме са: имена, данни за контакт (телефон, имейл адрес), компания/ организация, от която лицето е част (при необходимост), съдържание на запитване и други данни, предоставени от лицето.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да използвате функционалностите на контактната форма. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че бихте могли да използвате функционалностите на контактната форма, а „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД - да изготви отговор на отправеното запитване, съобщение или друго изявление, единствено ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че няма да имате възможност да използвате функционалностите на контактната форма.

В качеството Ви на лице, използвало контактната форма, „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД обработва личните Ви данни за изпълнение на една или повече от посочените в раздел II. по-горе цели, единствено при наличие на законовите предпоставки за това.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД за период не по-дълъг от 1 (една) година, считано от годината, следваща календарната година, в рамките  на която данните са събрани.  След изтичането на срока личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на дружества, доставчици на IT и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

V. ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящите Правила за поверителност на „БДО БЪЛГАРИЯ“ ООД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.