• За БДО България

За БДО България

БДО България ООД е дружество, регистрирано в България с цел одитиране. Регистрацията му е обнародвана в Държавен вестник брой 73/26 юни 1998 г., страница 50. Съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит дружеството има правото да извършва одит и счетоводство в съответствие с българското законодателство. Дружеството извършва международни одиторски и консултантски услуги.
През 2009 г. структурата на имената на фирмите членки бе променена и дружеството смени името си на БДО България ООД.
Дружеството е вписано в списъка на дружествата - регистрирани одитори на Института на дипломирани експерт-счетоводители под регистрационен № 16.
БДО България е регистрирано като одиторско дружество пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.