This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our PRIVACY POLICY for more information on the cookies we use and how to delete or block them.
  • За БДО България

За БДО България

БДО България ООД е дружество, регистрирано в България с цел одитиране. Регистрацията му е обнародвана в Държавен вестник брой 73/26 юни 1998 г., страница 50. Съгласно Закона за счетоводството и Закона за независимия финансов одит дружеството има правото да извършва одит и счетоводство в съответствие с българското законодателство. Дружеството извършва международни одиторски и консултантски услуги.
През 2009 г. структурата на имената на фирмите членки бе променена и дружеството смени името си на БДО България ООД.
Дружеството е вписано в списъка на дружествата - регистрирани одитори на Института на дипломирани експерт-счетоводители под регистрационен № 16.
БДО България е регистрирано като одиторско дружество пред Комисията за финансов надзор и Българската народна банка.